minami

taku

Taku Sugimoto (guitar) / Minami Saeki (voice)

28.03 LONDON, Cafe Oto

05.04 BORDEAUX, Beaux-Arts

10.04 DIE, Cathedrale de Die

12.04 LAUSANNE, Libraire Humus

14.04 NANTES

18.04 PORTO, Sonoscopia

19.04 LISBOA, ZDB

21.04 MECHELEN

Other dates will be add.